Stanovy
ČESKOSLOVENSKÉ ASOCIACE CALLERŮ A UČITELŮ, O.S.

Článek 1
Úvodní ustanovení

1.01

Tento dokument se nazývá Stanovy Československé asociace callerů a učitelů, o.s. (dále jen "Stanovy").

1.02

Československá asociace callerů a učitelů, o.s. je dobrovolným kulturním nepolitickým sdružením, pracujícím podle platných předpisů, s vlastní právní subjektivitou. Posláním asociace je sdružovat callery Square Dance, cuery Round Dance a učitele těchto a dalších příbuzných tanečních směrů, napomáhat k šíření uvedených tanečních směrů, dbát o zvyšování profesionální úrovně svých členů a jejich prostřednictvím zvyšovat úroveň kvality výuky tanečníků a zajišťovat dodržování přijatých standardů.

1.03

Členství v asociaci zavazuje člena pouze v rozsahu těchto stanov a dalších dokumentů přijatých valnou hromadou a Vedením asociace (článek 8), a to v rozsahu nezbytném pro činnost asociace podle článku 1.02.

Článek 2
Název a sídlo asociace

2.01

Název sdružení je Československá asociace callerů a učitelů, o.s.; dále jen "asociace".

2.02

Alternativně, zejména pro styk se zahraničím, se užívá název "CzechoSlovak Callers and Teachers Association".

2.03

Používaná zkratka je "CSCTA".

2.04

Sídlem asociace je Litevská 2598, 272 01 Kladno.

Článek 3
Poslání asociace

3.01

Posláním asociace je sdružovat callery Square Dance (dále jen callery), cuery Round Dance (dále jen cuery) a učitele těchto a dalších příbuzných tanečních směrů (dále jen učitele).

3.02

Asociace má za cíl zvyšovat úroveň svých členů, zkvalitňovat výuku Square Dance a Round Dance a dalších příbuzných tanečních směrů, zajistit dodržování přijatých standardů a propagovat uvedené taneční směry. Tím chce napomáhat rozvoji Square Dance, Round Dance a dalších příbuzných tanečních směrů u nás i v Evropě.

3.03

Asociace nepřipustí žádnou diskriminaci účastníků Square Dance, Round Dance a dalších příbuzných tanečních směrů pro jejich rasu, barvu pleti, politické nebo náboženské přesvědčení, pohlaví, národnost či taneční směr.

3.04

Asociace nebude přijímat pozvání ani se účastnit akcí pořádaných subjekty, o nichž je známo, že uplatňují výše uvedené diskriminační praktiky. Rovněž nebude tyto subjekty zvát na své akce.

3.05

Asociace není výdělečnou organizací. Svou činností sleduje výhradně všeobecně prospěšné cíle. Veškeré zisky ze své činnosti věnuje asociace pouze na cíle uvedené v článcích 3.01 a 3.02 podle článku 11.04.

3.06

Žádný subjekt, bez ohledu na jeho vztah k asociaci, nemá nárok na finanční příspěvky z prostředků asociace na aktivity, které by odporovaly poslání asociace.

Článek 4
Činnost asociace

4.01

Připravovat vzdělávací programy pro callery, cuery a učitele. Organizovat semináře pro callery, cuery a učitele.

4.02

Shromažďovat a dále poskytovat publikace a materiály týkající se programů Square Dance, Round Dance a dalších příbuzných tanečních směrů. Poskytovat konzultace callerům, cuerům a učitelům při řešení problémů spojených s jejich činností a podle možností poskytovat materiální pomoc.

4.03

Spolupracovat s obdobnými organizacemi v zahraničí.

4.04

Jednou ročně zajistit uspořádání Convention zaměřenou na začínající tanečníky. Pokud v okamžiku skončení řádné valné hromady není znám žádný zájemce o pořádání dalšího ročníku Convention, je Vedení asociace povinno podniknout veškerá rozumně požadovatelná opatření k tomu, aby byl uspořádán další ročník Convention jako taneční akce. Pouze pokud takové úsilí nepovede k výsledku do 6 měsíců od okamžiku skončení této řádné valné hromady, může Vedení asociace rozhodnout o tom, že následující ročník Convention jako taneční akce nebude uspořádán a že příští řádná valná hromada asociace bude uspořádána mimo Convention.

Článek 5
Členství v asociaci

5.01

Členství v asociaci je individuální.

5.02

Formy členství jsou:

 1. přispívající
 2. řádné
 3. čestné

5.03

Přispívajícím členem se může stát kdokoliv, kdo souhlasí se Stanovami asociace a podporuje její cíle. Přispívající členství vzniká podáním přihlášky; na přihlášce může případně být uvedeno datum, ke kterému má členství vzniknout.

Práva přispívajícího člena:
článek 6, odst. 01, 03, 05, 06, 07
článek 6, odst. 02 pouze v rozsahu platnosti článku 10.04
Povinnosti přispívajícího člena:
článek 7, odst. 01 až 07

5.04

Žadatel o řádné členství podá přihlášku s uvedením, za jaký taneční směr se chce stát řádným členem nebo že se chce stát řádným členem bez tanečního směru. Minimální podmínky pro získání řádného členství jsou určeny Předpisem pro přijímání řádných členů CSCTA schváleným valnou hromadou. Pokud je pět nebo více členů asociace řádnými členy za taneční směr, ke kterému se přihlašuje žadatel, musí být jeho přihláška doložena podpisy tří z nich, kteří doporučují její schválení. Návrh na přijetí řádného člena dále doporučuje příslušný Coordinator nebo Vicepresident v souladu s články 9.11, 9.14 a 9.15. Přihlášku schvaluje Vedení asociace (viz článek 8.04). Schválením přihlášky vzniká řádné členství na dobu tří let; po této době se řádné členství automaticky mění na přispívající, pokud před jejím uplynutím Vedení asociace neschválí další přihlášku tohoto člena za řádného člena. Pokud by však k takové změně řádného členství na přispívající mělo dojít v době kratší než 31 den před konáním valné hromady, k této změně nedojde před skončením této valné hromady.

Práva řádného člena:
článek 6, odst. 01 až 07
Povinnosti řádného člena:
článek 7, odst. 01 až 07

5.05

Čestné členství uděluje valná hromada doživotně osobám s mimořádnými zásluhami o rozvoj Square Dance, Round Dance a dalších příbuzných tanečních směrů. Nevylučuje se souběh s ostatními druhy členství.

Práva čestného člena:
článek 6, odst. 01, 03, 05, 06

5.06

Žadatel o členství v asociaci podá písemnou přihlášku Vicepresidentovi asociace (viz článek 9.11); podobně člen asociace, který chce vystoupit z asociace, podá písemné prohlášení o vystoupení Vicepresidentovi asociace.

5.07

Členství v asociaci může být pozastaveno na dobu určitou rozhodnutím Vedení asociace z těchto důvodů:

 1. hrubé porušení Stanov asociace
 2. hrubé porušení Etického kodexu člena CSCTA schváleného valnou hromadou
 3. úmyslné nedodržování předepsaných standardů stanovených asociací
 4. nezaplacení členského příspěvku v dané lhůtě

Po uplynutí doby, na kterou bylo členství pozastaveno, rozhodne Vedení asociace o obnovení členství nebo podá valné hromadě návrh na vyloučení.

5.08.

V případě neplacení členských příspěvků dochází k vyloučení z asociace automaticky v okamžiku, kdy člen nemá zaplaceny členské příspěvky za uplynulých 18 měsíců.

5.09

Členství v asociaci zaniká vystoupením z asociace, vyloučením z asociace, úmrtím člena nebo zánikem asociace.

5.10

Pokud o vzniku, změně nebo zániku statutu člena asociace rozhoduje Vedení nebo valná hromada asociace, musí být člen o jejich rozhodnutí písemně informován do 30 dnů od rozhodnutí.

5.11

Po dobu pozastavení členství v asociaci má člen pouze povinnosti přispívajícího člena, ztrácí však veškerá práva vyplývající z členství.

Článek 6
Práva členů

6.01

Zúčastňovat se akcí asociace a valné hromady (viz článek 8.01).

6.02

Volit a být volen, popřípadě pověřen funkcí ve Vedení asociace.

6.03

Účastnit se jako pozorovatel zasedání Vedení asociace.

6.04

Hlasovat při valné hromadě.

6.05

Předkládat své návrhy a připomínky k projednávání při zasedání Vedení asociace popř. na valné hromadě.

6.06

Využívat majetku asociace a výhod členství podle přijatých pravidel.

6.07

Být informován o činnosti asociace a jejím hospodaření.

Článek 7
Povinnosti členů

7.01

Respektovat a dodržovat Stanovy asociace a další přijaté dokumenty.

7.02

Důstojně reprezentovat asociaci na veřejnosti a řídit se pravidly zakotvenými v Etickém kodexu člena CSCTA.

7.03

Platit včas členské příspěvky.

7.04

Respektovat rozhodnutí valné hromady, Vedení asociace a Presidenta.

7.05

Podle svých možností podporovat a prosazovat cíle asociace.

7.06

Nepřipustit jakoukoliv diskriminaci účastníků Square Dance, Round Dance a dalších příbuzných tanečních směrů z důvodu rasy, barvy pleti, politického či náboženského přesvědčení, pohlaví nebo národnosti či tanečního směru.

7.07

Udržovat své osobní a kontaktní informace v evidenci CSCTA maximálně aktuální a aktualizace v případě změn provádět bez zbytečného odkladu.

Článek 8
Orgány asociace

8.01

Nejvyšším orgánem asociace je valná hromada.

8.02

Valná hromada může být řádná a mimořádná.

8.03

V době mezi valnými hromadami je asociace řízena Vedením asociace.

8.04

Vedení asociace tvoří:

 1. President
 2. Vicepresident
 3. Secretary
 4. Treasurer
 5. Square Dance Coordinator
 6. Coordinatoři pro další taneční směry, pokud byli zvoleni

8.05

Za asociaci vystupují, podepisují se a sjednávají platné závazky President, Treasurer nebo osoba, kterou President nebo Treasurer pověří.

8.06

Podepisování za asociaci se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu asociace, svému jménu a funkci připojí oprávněná osoba svůj podpis.

8.07

Coordinator pro taneční směr jiný než Square Dance je valnou hromadou volící Vedení asociace za podmínek článku 10.01 volen, pokud k okamžiku volby má asociace alespoň 4 členy pro tento taneční směr, z toho nejméně 2 řádné členy; pro tento účel má člen asociace pro více tanečních směrů vždy postavení člena za každý z těchto tanečních směrů. Funkce každého takového člena Vedení nese název podle tanečního směru, který zastupuje (např. Round Dance Coordinator).

Článek 9
Řízení asociace

9.01

O zásadních otázkách existence a činnosti asociace jedná valná hromada. Její rozhodnutí, pokud není stanoveno jinak, mohou být změněna pouze dalším rozhodnutím valné hromady. Valnou hromadu svolává Vedení asociace, a to písemnou pozvánkou alespoň tři týdny před stanoveným termínem. V pozvánce je uveden program jednání valné hromady.

9.02

Řádná valná hromada se svolává jednou ročně, zpravidla společně s pořádanou Convention (článek 4.04).

9.03

Mimořádná valná hromada se svolává, požádá-li o to alespoň čtvrtina řádných členů a nebo požádá-li o to většina členů Vedení asociace. Pokud není ve funkci žádný člen Vedení asociace nebo pokud Vedení platné žádosti o svolání valné hromady nevyhoví do jednoho měsíce, mohou ti, kteří jsou oprávněni požádat o svolání valné hromady, svolat mimořádnou valnou hromadu. Mimořádnou valnou hromadu svolávanou dle tohoto článku nelze nahradit hlasováním formou dotazníku (článek 9.09), ledaže to žádost výslovně připouští. Po dobu, kdy není ve funkci žádný člen Vedení asociace, musí mít každá valná hromada na programu volbu Vedení asociace nebo zrušení asociace.

9.04

Valná hromada je schopna přijímat rozhodnutí a usnášet se, jestliže se jí účastní více než polovina členů s hlasovacím právem (článek 6.04). Nesejde-li se dostatečný počet členů, svolá svolávající mimořádnou valnou hromadu s termínem konání nejdéle za čtyři týdny. Tato valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů s hlasovacím právem. Může být alternativně svolána již v pozvánce na řádnou či mimořádnou valnou hromadu. V takovém případě ji pak již není třeba po neúspěšném pokusu o konání řádné či mimořádné valné hromady svolávat znovu; termín, místo konání a program takto svolané mimořádné valné hromady však již nelze měnit.

9.05

K přijetí jakéhokoliv rozhodnutí je potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných členů s hlasovacím právem (článek 6.04). Hlasování probíhá veřejnou formou, tajná je pouze volba členů Vedení asociace. K účasti na valné hromadě a veškerým úkonům, ke kterým je na ní oprávněn, se člen asociace může nechat zastoupit zmocněncem na základě plné moci.

9.06

Řádná valná hromada

 1. volí Vedení asociace a kontroluje jeho činnost
 2. schvaluje plán činnosti na další období
 3. schvaluje výsledek hospodaření asociace za předchozí období a rozpočet na další období
 4. rozhoduje o všech významných záležitostech předkládaných členy asociace
 5. může měnit a schvalovat Stanovy asociace a další dokumenty
 6. může udělovat čestné členství v asociaci.

9.07

Mimořádná valná hromada projednává otázky, k jejichž vyřešení byla svolána.

9.08

O jednání valné hromady se pořizuje zápis. Jeho platnost potvrdí svým podpisem President a Secretary asociace.

9.09

Vedení asociace se může rozhodnout, že místo mimořádné valné hromady vyhlásí k určitému problému hlasování formou dotazníku. Dotazník je v písemné podobě doručen všem členům asociace s hlasovacím právem (článek 6.04). K přijetí jakéhokoliv rozhodnutí je potřebná nadpoloviční většina hlasů těchto členů. Hlasování je anonymní. Výsledek hlasování je plně ekvivalentní rozhodnutí valné hromady a je přístupný všem členům asociace. Výsledek hlasování nabývá platnosti až po zveřejnění, které vhodnou formou provede Vedení asociace nejpozději 14 dní po ukončení hlasování. Toto ustanovení nelze aplikovat pro volbu Vedení asociace (článek 10.01), zrušení asociace (článek 12), udělení čestného členství (článek 9.06 f) a změnu nebo schválení Stanov (článek 9.06 e).

9.10

V čele asociace stojí President. Je oprávněn jednat jménem asociace, sjednávat závazky asociace, zastupuje asociaci při jednáních s třetími osobami a státními a jinými orgány. Na řádné valné hromadě předkládá návrh rozpočtu na příští období.

9.11

Vicepresident zastupuje Presidenta, má stejná práva a povinnosti jako President s výjimkou jednání a podepisování za asociaci navenek, předkládání návrhu rozpočtu valné hromadě a jmenování komisí (viz článek 9.10.). Jednat a podepisovat za asociaci ve vztahu k orgánům veřejné moci a třetím osobám může jen na základě plné moci udělené Presidentem. Stará se o otázky vnitřní organizace a chodu asociace. Připravuje trénink učitelů tanečních směrů, které nezastupuje ve Vedení příslušný Coordinator, a je odpovědný za semináře pro ně, které jsou podporované nebo organizované asociací. Spravuje část knihovny, kterou nespravuje jiný člen Vedení. Udržuje evidenci o členech a uveřejňuje adresář členů, přijímá přihlášky a žádosti členů o změnu statutu členství, navrhuje pozastavení členství a předkládá k řešení všechny ostatní záležitosti týkající se členské základny. Podílí se na přípravě programu Convention v oblasti tanečních směrů, které nejsou zastoupeny příslušným Coordinatorem.

9.12

Secretary řídí interní jednání asociace a pořizuje o nich zápisy. Připravuje potřebné dokumenty a vede archiv dokumentů a korespondence. Připravuje a rozesílá asociační poštu.

9.13

Treasurer vede veškeré účetnictví asociace, udržuje a kontroluje účet asociace u peněžního ústavu a vede evidenci majetku asociace. Ve finančních otázkách jedná jménem asociace. Presidentovi podává průběžně informaci o stavu hospodaření asociace, na řádné valné hromadě předkládá souhrnnou zprávu o hospodaření.

9.14

Square Dance Coordinator je odpovědný za bloky Square Dance Workshopu pro Convention. Připravuje trénink pro callery a je odpovědný za callerské semináře podporované nebo organizované asociací. Spravuje squareovou část knihovny. Zpracovává a vhodnou formou zveřejňuje změny v jednotlivých programech. Podílí se na přípravě squareové části programu Convention.

9.15

Coordinator pro taneční směr jiný než Square Dance, pokud je volen (viz článek 8.07), spravuje příslušnou část knihovny asociace; zpracovává a vhodnou formou zveřejňuje záležitosti týkající se tanečních programů, repertoáru a jiných otázek příslušného tanečního směru; připravuje semináře a trénink pro učitele příslušného tanečního směru; podílí se na přípravě Convention, pokud jde o příslušný taneční směr a pokud je takový blok součástí programu Convention; odpovídá za Workshop příslušného tanečního směru na Convention, pokud je takový blok součástí programu Convention.

9.16

President a Treasurer nesmí být osobami blízkými (ve smyslu §116 Občanského zákoníku). Vedení musí být tvořeno minimálně třemi osobami a při rozhodování Vedení má každá tato osoba jeden hlas bez ohledu na počet zastávaných funkcí.

9.17

Všichni členové Vedení asociace jsou za svou činnost odpovědni valné hromadě a Presidentovi. V případě závažných nedostatků v práci některého člena Vedení asociace má President právo navrhnout jeho odvolání z funkce. Takový člen Vedení asociace může být odvolán jednomyslným rozhodnutím všech ostatních členů Vedení asociace. Člen Vedení asociace je také automaticky odvolán v případě ukončení či pozastavení členství. Člen Vedení asociace může odstoupit.

9.18

Uvolní-li se funkce Presidenta během jeho funkčního období nebo ukončí-li se jeho funkční období zánikem nebo pozastavením členství nebo odstoupením, stává se do nejbližší valné hromady Presidentem dosavadní Vicepresident, který jmenuje novým Vicepresidentem jinou osobu, při respektování článku 9.16. a článku 10.04.

9.19

Uvolní-li se funkce člena Vedení asociace s výjimkou Presidenta během jeho funkčního období, jmenuje President na jeho místo nového člena Vedení do nejbližší valné hromady při respektování článku 9.16 a 10.04.

9.20

Odstoupí-li celé Vedení asociace, je povinno před ukončením své činnosti svolat mimořádnou valnou hromadu k volbě nového Vedení asociace.

9.21

Jmenování nástupce se provádí písemnou formou.

9.22

Vedení asociace se schází podle potřeby, minimálně však jednou za šest měsíců.

9.23

Zasedání Vedení asociace svolává President. Mimořádné zasedání Vedení asociace se svolává, požádají-li o to alespoň tři členové Vedení asociace. Vedení asociace je schopno přijímat rozhodnutí a usnášet se při nadpoloviční přítomnosti členů Vedení asociace. Rozhodnutí je přijato většinou hlasů, v případě rovnosti rozhoduje hlas Presidenta. Zápisy z jednání a rozhodnutí Vedení asociace se vhodnou formou průběžně zveřejňují.

9.24

K řešení určitého úkolu může President jmenovat zvláštní komisi. Předseda komise se na dobu řešení úkolu stává řádným členem Vedení asociace. Jmenování a práci komisí dále upřesňuje Předpis pro jmenování a práci komisí CSCTA schválený Vedením asociace.

Článek 10
Volby Vedení asociace

10.01

Vedení asociace je voleno valnou hromadou tajnou a přímou volbou. V okamžiku zvolení musí být členové Vedení způsobilí k právním úkonům. Presidenta i Treasurera volí všichni přítomní členové s hlasovacím právem. Square Dance Coordinatora volí přítomní calleři s hlasovacím právem. Pokud je ve smyslu ustanovení čl. 8.07 volen jeden nebo více Coordinatorů pro taneční směry jiné než Square Dance, volí každého z nich tajnou volbou řádní členové asociace pro příslušný taneční směr. Tito řádní členové za příslušný taneční směr mohou stejným způsobem rovněž rozhodnout, že Coordinator pro příslušný taneční směr volen nebude.

10.02

Kandidát na funkci Presidenta předkládá společně se svojí kandidaturou i kandidátku na funkce Vicepresident a Secretary. Uvedení kandidáti jsou zvoleni do svých funkcí zvolením Presidenta, který je nominoval. Kandidát na post Presidenta předkládá řádné Valné hromadě a každé mimořádné valné hromadě, která to má ve svém programu, návrh rozpočtu asociace do příští řádné valné hromady.

10.03

Funkční období všech členů Vedení kromě Treasurera trvá do nejbližší řádné valné hromady; končí také zánikem nebo pozastavením členství, odvoláním Vedením asociace, odvoláním valnou hromadou nebo odstoupením. Funkční období Treasurera končí zánikem nebo pozastavením členství, odvoláním Vedením asociace, odvoláním valnou hromadou, odstoupením nebo rozhodnutím valné hromady o neschválení zprávy o hospodaření asociace.

10.04

Do funkce President, Vicepresident, Square Dance Coordinator a Coordinator pro jiný taneční směr může být zvolen či jmenován pouze řádný člen asociace. Do funkce Secretary a Treasurer může být zvolen či jmenován i přispívající člen asociace; ten v případě zvolení či jmenování získává po dobu výkonu své funkce práva a povinnosti řádného člena.

10.05

V případě, že v prvním kole voleb nedostal žádný z kandidátů na některou funkci nadpoloviční počet hlasů, postupují do dalšího kola první dva kandidáti podle sestupného žebříčku obdržených hlasů a všichni kandidáti se stejným počtem hlasů jako druhý kandidát. Tento postup se opakuje, dokud v každém kole vypadává alespoň jeden kandidát. Pokud v některém kole nevypadne žádný kandidát, stává se vítězem ten, který v tomto kole obdržel nejvyšší počet hlasů. Pokud je několik kandidátů se stejným nejvyšším počtem hlasů, rozhodne mezi nimi los.

10.06

Zvolené Vedení se ujímá své funkce v den následující po dni zvolení.

10.07

Pokud valná hromada, která měla na programu volbu Vedení asociace, některého člena Vedení asociace nezvolila a ani nerozhodla o nezvolení tohoto člena dle článku 10.01, Vedení asociace ještě na této valné hromadě svolá mimořádnou valnou hromadu, která bude mít na programu volbu tohoto člena Vedení. Tato mimořádná valná hromada se musí konat do tří měsíců.

Článek 11
Hospodaření

11.01

S finančními prostředky hospodaří Vedení asociace podle schváleného rozpočtu a výsledek hospodaření schvaluje řádná valná hromada.

11.02

Zásadou hospodaření s finančními prostředky je vyrovnanost příjmů a výdajů.

11.03

Příjmy asociace jsou zejména:

 1. členské příspěvky jednotlivých členů
 2. dotace a dary
 3. zisky z vlastní činnosti.

11.04

Výdaje asociace tvoří:

 1. investice do vlastní činnosti asociace
 2. příprava Convention a dalších akcí asociace
 3. propagace, poštovné, cestovné a ostatní organizační výdaje
 4. další výdaje schválené valnou hromadou.

Článek 12
Zrušení asociace

12.01

O zrušení asociace rozhoduje pouze valná hromada. Ta v tom případě rozhoduje o majetkovém vypořádání.

12.02

O zrušení asociace se rozhoduje podle článků 9.04 a 9.05; avšak asociaci nelze zrušit, hlasuje-li proti zrušení minimálně sedm řádných členů.

Článek 13
Přechodná ustanovení

13.01

Klesne-li počet řádných členů asociace pod sedm, mají všichni přispívající členové do doby, než Vedení asociace přijme za řádné členy minimálně další tři osoby, práva a povinnosti jako členové řádní.

13.02

Jestliže se v předpisech asociace používá pojem Training Director, rozumí se tím Square Dance Coordinator.

Článek 14
Platnost Stanov

14.01

Stanovy platí od okamžiku přijetí valnou hromadou dne 3. 5. 2008. Tímto okamžikem pozbývají platnosti Stanovy přijaté dne 21. 4. 2007.

Mgr. Tomáš Machalík
President CSCTA

Vladimír Andris
Secretary CSCTA


Zpět na stránku s dokumenty