Dotazník - výsledky a některé postřehy

Hned v úvodu chci ozřejmit, že důvodem k této akci byl mnohokrát používaný argument - "tanečníci to tak chtějí". Tímto argumentem mával snad každý caller, když došlo k nějaké diskusi. Pravdu měl každý z nich, protože vždy mluvil za nějakou užší skupinu lidí, která opravdu požadovala to, co on se snažil prosadit. V našem tanečním světě je několik skupin, které chtějí leccos jinak, než je v současnosti. Mojí snahou bylo zmapovat pokud možno co nejpřesněji názory jednotlivců, současný stav a korigovat či potvrdit názory callerů na současný stav. Dotazník byl dělán pod záštitou asociace, to znamená, že otázky v něm byly konzultovány s prezidentem asociace a asociace se k této akci hlásí. Práce spojené s dotazníkem nebyly hrazeny asociací, takže případné výhrady v tomto směru jsou zbytečné a bezpředmětné.

Akce "dotazník" byla první tohoto typu, doufám, že se bude periodicky opakovat vždy po dvou letech, kdy je již vše úplně jinak. Podobný průzkum jsem provedl v roce 1994 formou dotazů na vedení jednotlivých klubů, od té doby nic podobného neproběhlo. Za tu dobu se vše změnilo. Tehdejší průzkum byl dělán pro jeden víkendový callerský seminář.

K tomuto dotazníku a k výsledkům bude přístup následující: ve snaze uchránit některé tanečníky od možných problémů (tady se jedná o několik málo výjimek, většina odpovídala veřejně) budou údaje k dispozici komukoliv (callerům i tanečníkům), ale bez konkrétních jmen pouze s uvedením, ke kterému klubu se údaje vztahují. Kompletně zpracované údaje bude možné získat na disketě v programu Excel ve verzi 5 a ve verzi 97 v asociační knihovně, nebo na mojí adrese. Dotazníky samotné budou přístupny pouze vedení asociace a případně těm, kteří by je chtěli kompletně překontrolovat.

Reakce na dotazník byly v drtivé většině kladné, vím jen o dvou výhradách. Podle jedné z nich byl stupidní a dotěrný, v druhém případě se nelíbil svým tónem. Pochopitelně, že každý může podat konkrétní návrh, jak by měl příští dotazník vypadat. Jeden z názorů byl ten, že pokud tanečník neodpoví, má i to svou vypovídací hodnotu. To bych bral jako neodpovídající skutečnosti. Neznáme počet tanečníků celkem, neznáme přesný počet tanečníků v jednotlivých klubech a nevíme ani, ke komu se dotazník dostal či nedostal (teoreticky by se měl dostat ke všem), nemůžeme tedy vědět, s jak velkým odmítnutím se ze strany tanečníků setkal, v tomto případě je tedy vypovídací hodnota nulová. Dotazník nebyl anonymní z několika důvodů, jako hlavní bych uvedl dva - když se někdo pod něco podepíše, spíše si rozmyslí, jestli tam bude psát různé "vtipné odpovědi" nebo na něj odpoví vážně, druhým důvodem je zpracování dotazníků v tom smyslu, že při nemožnosti identifikovat, od koho dotazníky přišly a od koho ne, by vznikl chaos. Výsledky dotazníku nemohou být v žádném případně závazné, jsou pouze informativní.

Členění výsledků je následující:

 1. Informace o tanečnících
 2. Square Dance
 3. Round Dance
 4. Calleři, cueři, vztahy v klubech
 5. Akce, doprava, taneční úroveň a taneční styly
 6. Pár vět na závěr

K většině výsledků je přidané doprovodné slovo, které odráží to, jak výsledky vnímám z pozice zpracovatele informací. Dále se jedná o komentáře k některým výsledkům.


Tanečníci

Na dotazník odpovědělo 477 lidí z 35 klubů, z toho 242 žen, 227 mužů, 8 lidí nebylo možno identifikovat - odpověděli anonymně.

Z těchto cifer automaticky vyplývá otázka, kolik tanečníků vlastně máme. Bohužel, přesná odpověď neexistuje. Podle průzkumu, který jsem provedl v roce 1994, lze odhadnout, že současný stav se pohybuje mezi čísly 800-900. Zde bych chtěl poukázat na asociaci dětských tanečních souborů (nezaměňovat s nějakou klubovou asociací, jedná se o asociaci vedoucích dětských klubů), kde každý vedoucí má za povinnost pravidelně v září nahlásit počet dětí i s jejich jmény a rodnými čísly. Má to tu výhodu, že je kdykoliv k dispozici přesný počet dětí, takže při jednání se sponzory či se státními institucemi je možné uvést přesná čísla o dětech a jejich věkovém rozvrstvení. Je to jednoznačně vhodnější než uvádět dohady. Osobně bych byl pro podobnou evidenci i ve Square Dancingu, mohlo by to mít pro jednání s případnými sponzory výhody. Za nutné to ale nepovažuji.

Věkový průměr tanečníků

Průměrný rok narození byl celkově 1971,5 (26 let), u žen 1973,5 (24 let), u mužů 1969,5 (28 let). Samozřejmě, že tento výsledek je zaokrouhlen a navíc zkreslen tím, že se uváděl jen rok narození, nikoliv datum.

Roky narození tanečníků

Nejstarší tanečník, který odpověděl, se narodil v roce 1932, nejmladší v roce 1988.

Pro představu o věkové struktuře tanečníků uvádím tabulku.

Rok narozeníPočet celkemPočet ženPočet mužů
1932202
1933101
1937101
1940101
1943101
1945202
1946110
1947312
1948101
1951110
1952211
1954743
1956422
1957514
1958532
1959734
1960532
1961422
1962844
1963404
1964505
1965633
1966413
1967817
196813310
196912210
1970241113
1971351520
1972321913
197328199
1974331617
1975473017
1976543024
1977271611
197819109
19791091
198013112
1981 523
1982743
1983752
1984440
1985101
1986330
1987330
1988110

Tanečníků, kteří neudali rok narození, bylo 10.

Z uvedené tabulky je zřejmé, že mezi tanečníky s vyšším věkem převládají pánové. Dochází zde ještě k jedné věci. U střední či starší generace je možno potkat buďto celé páry, nebo samotné pány. Samotných žen je výrazně méně.

Tanečníci s finančním příjmem a bez příjmu

266 s příjmem, z toho 144 mužů, 123 žen a 4 anonymové, 187 bez příjmu, z toho 76 mužů, 107 žen a 4 anonymové. 21 neuvedlo, zda mají či nemají vlastní příjem.

Počet tanečníků s příjmem je výrazně vyšší, než jsem očekával, je to dáno tím, že mnozí ještě před nedávnem studenti již pracují, ovšem na druhou stranu se početní převaha na návštěvnosti akcí neprojevuje, lze říci, že účast studentů a pracujících je relativně vyrovnaná.

Callera, cuera, či nějakou funkci v klubech zastává 106 lidí, ostatních 371 jsou tanečníci nebo nic k této otázce neuvedli.


Square dance

Taneční level:

Dalších 9 lidí neuvedlo, jaký level tancují, jedná se o 4 ženy a 5 mužů.

Pochopitelně, že tato čísla jsou ve skutečnosti vyšší, například na Convention v Barmstedtu tancovalo na úrovni C1 celkem 13 lidí, 4 z nich C2, přesto na dotazník z nich někteří udávali nižší level, zpravidla A2. Podobný stav je i na dalších levelech. Navíc po letošních prázdninových akcích se mnoho lidí seznámilo či si procvičilo další levely, než které do té doby dělali. Tedy na všech levelech můžeme počítat s vyššími čísly.

Délka tancování a taneční level

V části o tanečnících jsem uvedl tabulku o věkové struktuře tanečníků. V této části bude tabulek více, protože jsou daleko přehlednější než výčet cifer v řádcích. 8 tanečníků neuvedlo, od kterého roku tancují. Při rozdělení na muže a ženy nešlo zařadit dalších 7 lidí.

Celek:

Tancuje od rokuCelkem tanečníkůBasicMainstreamPlusA1A2C1 a výšeLevel neuvedlo
19884   2 11
198913 17311 
199037 619921 
199136 71792 1
199241 122261  
19936212026951 
19947353029423 
199580848162132
199610660372241 
199717124    1
Celkem:469861651384618115

Ženy:

Od rokuCelkem ženBasicMainstreamPlusA1A2C1 a výšeLevel neuvedlo
1988        
19895  22   
199014 175 1 
199116 3741 1
199224 51351  
199330 121341  
199433412132 2 
19954973091 11
19966236211 4  
1997861    1
Celkem:23453856623743

Muži:

Od rokuCelkem mužůBasicMainstreamPlusA1A2C1 a výšeLevel neuvedlo
19884   2 11
19897 141 1 
199023 5942  
199119 41241  
199216 781   
1993321813541 
19943911815221 
19953111871121
199642231512 1 
1997862     
Celkem:221327870221072

Jedna z velmi problematických otázek byla "Jak tancuješ svůj taneční level?" - špatně, průměrně, dobře. Právě na tuto otázku se mnozí dívali jako na zbytečnou, protože to nebude objektivní údaj. Osobně této otázce přikládám velkou důležitost. Z ní mi sice nevyplývá, jak dotyčný tanečník ve skutečnosti tancuje, zato mi naprosto jasně ukazuje, kolik lidí se na který program na akcích postaví. Vzhledem k tomu, že jezdím často na zahraniční akce a na většinu našich, mám velice dobrou představu o celkové naší úrovni. Vím tedy, že názory tanečníků a realita jsou dvě naprosto odlišné věci. Pro ilustraci dodávám, že někteří lidé, kteří odpověděli, že svůj level ovládají průměrně, jsou velice dobří tanečníci, na druhé straně u některých jmen a odpovědí jsem se chytal za hlavu, protože osobně bych je pustil maximálně s výhradami na jednoduchý Mainstream. Uváděli level vyšší, ovládají ho prý dobře, a na něm se s nimi budeme potkávat. Do rozpaků jsem byl uváděn také odpovědí Basic tancuji dobře, Mainstream průměrně, Plus špatně. Tato odpověď nešla nikam zařadit, podobné odpovědi jsem tedy řadil do kolonky Plus - špatně, předcházející levely jsem nebral v úvahu.

Souhrnem tedy 56 lidí tančí svůj nejvyšší level špatně, 2 špatně až průměrně, 275 průměrně, 11 průměrně až dobře, 114 dobře. Někteří sice uvedli, jak tancují, neuvedli level, v tabulce tedy nejsou uvedeni, stejně jako ti, kteří uvedli, že tancují "špatně - průměrně" nebo "průměrně - dobře".

 špatněprůměrnědobře
Basic125415
Mainstream610646
Plus207936
A111238
A2376
C1342
 55266107

Jakou mají tanečníci možnost zatancovat si v klubu pravidelně to, co umí?

Z větší části možnost mají - 383 uvedlo že ano, záporně odpovědělo 71, zbytek má možnost jen občas, nebo na tuto otázku neodpověděli.

Kam to tanečníci chtějí dotáhnout?

Pokračovat dál chce výrazná většina tanečníků - 358 ze 447, tedy přibližně 3 ze 4 tanečníků, a to i přesto, že mnozí nebudou mít možnost si ve svém klubu zatancovat. Přesně to ukazuje tabulka, kde je uvedeno, kam až tanečníci chtějí pokračovat. První sloupek vlevo zachycuje současný level, druhý celkové množství tanečníků, kteří ho ovládají (jedná se o nejvyšší level, který tanečníci ovládají), další sloupky znázorňují, kam chtějí tanečníci ze svého levelu pokračovat. První tabulka označuje veškeré tanečníky, další uvádí rozdělení na ženy a muže. Pokud si někdo dá tu práci a sečte zpětně muže a ženy, nebude výsledek souhlasit s celkovou tabulkou. Rozdíl je tvořen tanečníky, kteří odpověděli anonymně a nešlo je tedy do celkové tabulky zařadit.

Celek:

Současný levelCelkový počet tanečníkůLevel, který se tanečníci chtějí naučit
MainstreamPlusA1A2C1C2
Basic87263272 12
Mainstream165 109233 15
Plus141  631514
A146   1619
A218    48
C111     8

Ženy:

Současný levelCelkový počet ženLevel, který se tanečníci chtějí naučit
MainstreamPlusA1A2C1C2
Basic5319164  8
Mainstream85 5814  8
Plus66  29414
A123   6 5
A27    32
C14     3

Muži:

Současný levelCelkový počet mužůLevel, který se tanečníci chtějí naučit
MainstreamPlusA1A2C1C2
Basic3371622 4
Mainstream78 5093 6
Plus72  3211  
A122   914
A210     6
C17     5

Souhrn: z 87 tanečníků na programu Basic chce pokračovat dále na různé levely 79 tanečníků, ze 165 na Mainstreamu chce pokračovat dále 150, ze 141 na Plusu chce dále 83, ze 46 na A1 chce pokračovat dále 28, z 18 tanečníků na programu A2 chce dále 12 tanečníků. Z 11 tanečníků na úrovni C1 či výše chce určitě pokračovat dále 8 tanečníků.

Na tabulce, která je označena jako celek, je možno vidět, kolik lidí chce kam pokračovat. Překvapující je počet zájemců na vyšší levely z programu Basic a Mainstream. To osobně neberu vážně, protože většina tanečníků z těchto levelů si neuvědomuje, jak dlouhá cesta je před nimi. Pokud napíše tanečník, který dělá A1, že se chce naučit C2, tak to už považuji za velice reálné, u tanečníků z úrovně Plus již tolik ne. Na druhé straně zase všichni dnešní tanečníci programů A1, A2, C1 a C2 začínali přednedávnem na úrovni Basic. Je tedy možné, že se někomu jeho představa splní a na C2 se dostane.

Kolik tanečníků si myslí, že budou mít možnost zatancovat si level, který se chtějí naučit?

Možnost zatančit si:MainstreamPlusA1A2C1 a víceCelkem
Ano2412540628264
Ne120472830169

Při součtu všech levelů lze zjistit, že číslo nesouhlasí s položkou "celkem". Možnost ve svém klubu bude mít dalších 41 lidí, kteří neuvedli level, a nebude mít možnost 13 lidí.

Materiály se snaží získat 251 lidí, nesnaží 175, někteří uvedli, že je již mají, ostatní neuvedli nic. Po materiálech se shání více ženy - 129, oproti mužům - 118, dále 4 anonymové. Neshání 89 žen, 83 mužů a 3 anonymové.

V dalších tabulkách je rozdělení tanečníků, kteří shánějí materiály, podle levelů, které tancují. V závorce je uveden celkový počet tanečníků, kteří uvedený level tancují.

Celek:

MateriályBasicMainstreamPlusA1A2C1 a více
Ano54 (87)92 (165)54 (141)18 (46)15 (18)8 (11)
Ne2355642022

Ženy:

MateriályBasicMainstreamPlusA1A2C1 a více
Ano34 (53)49 (85)23 (66)9 (23)7 (7)3 (4)
Ne1327339 1

Muži:

MateriályBasicMainstreamPlusA1A2C1 a více
Ano19 (33)42 (78)30 (72)9 (21)7 (10)5 (7)
Ne1027301022


Round Dance

Nemohu fundovaně komentovat odpovědi týkající se RD. Byl jsem překvapen, s jakým chaosem jsem se u odpovědí setkal. Kdybych se setkal v SD s odpovědí - tancuji Plus-A2, měl bych o autorovi této odpovědi jisté pochybnosti. U RD jsem se setkal s odpovědí III-VI, II-V a tak podobně velice často. Tato odpověď nešla nijak zařadit, proto jsem u těchto odpovědí bral vždy vyšší fázi - tedy III-V bylo bráno jako V. Odpovědi typu "tancuji cha cha, rumba" atd., jsem do výsledků nebyl schopen vřadit. Ještě zajímavější odpověď byla - "ani nevím, co vlastně tancuji". Tedy v této části odpovědí je nutno počítat s velkým zkreslením.

Ze 477 tanečníků, kteří odpověděli, dělá Round Dance 312 lidí, 165 buď přímo uvedlo, že RD netancují, nebo veškeré kolonky s Round Dancingem vynechali. Ve dvou případech bylo tanečníky uvedeno, že o RD mají zájem, ale nemají možnost ho provozovat.

Phase:

Dalších 37 lidí nebylo zařaditelných - neuvedlo fázi.

Délka tancování a taneční phase

Při rozdělení na muže a ženy nešli zařadit 3 tanečníci. V tabulkách není zařazeno 19 tanečníků, kteří neuvedli, od kterého roku tancují.

Celek:

Tancuje od rokuCelkem tanečníkůIIIIIIIVVVIPhase neuvedlo
199081012130
1991130017230
19923404612552
19933312910641
1994473101414141
1995572121819213
1996754183282110
19972637240010
Celkem:29314538376192127

Ženy:

Od rokuCelkem ženIIIIIIIVVVIPhase neuvedlo
19904  121  
19915   3 2 
199220 326531
199315 16341 
1994221674121
199531157142 2
1996453112041 6
1997161422  7
Celkem:158630453814817

Muži:

Od rokuCelkem mužůIIIIIIIVVVIPhase neuvedlo
199041    3 
19918  1421 
199212 145 2 
1993191147231
19942424610 11
19952617115 11
19963017124114
1997922 2  3
Celkem:132822383751210

Jak tanečníci ovládají svojí nejvyšší taneční úroveň?

67 lidí tančí svoji nejvyšší úroveň špatně, 6 špatně až průměrně, 182 průměrně, 4 průměrně až dobře a 28 dobře. Někteří sice uvedli, jak tancují, ale neuvedli fázi, v tabulce tedy nejsou uvedeni, stejně jako ti, kteří uvedli, že tancují "špatně - průměrně" nebo "průměrně - dobře".

 špatněprůměrnědobře
I1031
II16333
III20594
IV94815
V3132
VI1123
Celkem:5916828

Jakou mají tanečníci možnost zatancovat si v klubu pravidelně to, co umí?

Z větší části možnost mají - 224 uvedlo, že ano, záporně odpovědělo 53.

Kam to tanečníci chtějí dotáhnout?

Pokračovat dál chce výrazná většina tanečníků - 206 z 312, tedy přibližně 2 ze 3 tanečníků, a to i přesto, že, stejně jako v SD, mnozí z nich nebudou mít možnost si ve svém klubu novou úroveň zatancovat. Přesně to ukazuje tabulka, kde je uvedeno, kam až tanečníci chtějí pokračovat. Sloupek vlevo zachycuje současnou phase, další sloupky znázorňují, kam chtějí tanečníci pokračovat. První tabulka označuje veškeré tanečníky, další uvádí rozdělení na ženy a muže.

Celek:

Současná phasePhase, kterou se tanečníci chtějí naučit
IIIIIIVVVI
I151 4
II 1417 15
III  321529
IV   1739
V    17

Ženy:

Současná phasePhase, kterou se tanečníci chtějí naučit
IIIIIIVVVI
I 3  3
II 69 10
III  14917
IV   520
V    13

Muži:

Současná phasePhase, kterou se tanečníci chtějí naučit
IIIIIIVVVI
I121 1
II 88 4
III  16612
IV   1218
V    4

Kolik tanečníků bude mít možnost zatancovat si fázi, kterou se chtějí naučit?

Možnost bude mít 177 tanečníků, 78 ne, ostatních 220 tanečníků se k této otázce nevyjádřilo, 2 neví.

Možnost zatančit si:IIIIIIVVVI
Ano320471764
Ne14101340

Při součtu všech fází lze zjistit, že zpětné výsledky nesouhlasí. Mnoho lidí, kteří neuvedli fázi, napsalo, že možnost tancování buďto budou nebo nebudou mít. V tabulce nejsou uvedeni.

Materiály se snaží získat 167 lidí, nesnaží 114, jedna tanečnice je získává příležitostně, ostatní neuvedli nic. Po materiálech se shání více ženy - 94, oproti mužům - 70, dále 3 anonymové. Neshání 53 žen, 59 mužů a 3 anonymové.

V dalších tabulkách je rozdělení tanečníků, kteří shánějí materiály, podle fází, které tancují. V závorce je uveden celkový počet tanečníků, kteří uvedenou fází tancují.

Celek:

MateriályIIIIIIIVVVI
Ano7 (15)31 (55)51 (86)37 (77)10 (21)12 (21)
Ne723303078

Ženy:

MateriályIIIIIIIVVVI
Ano3 (6)20 (30)26 (46)19 (38)9 (15)5 (8)
Ne39151433

Muži:

MateriályIIIIIIIVVVI
Ano4 (9)11 (24)23 (38)17 (38)1 (6)7 (13)
Ne413141645


Calleři, cueři, vztahy v klubech

Spokojeno s klubovým callerem je 383 tanečníků, není 38, neodpovědělo 52, 4 odpověděli jinak (nemají callera).

S callery na akcích je spokojeno 393 tanečníků, není 29, neodpovědělo 55.

Zájem o účast zahraničních callerů na našich akcích má 399 tanečníků, nemá 26, neodpovědělo 52.

V několika případech byl uveden dodatek - zájem mám, pokud to nebude Al Green. Tedy i u zahraničních callerů je nutno vybírat.

Nespokojeno s klubovými callery a současně i s callery na akcích je 5 lidí, 2 z nich nemají zájem ani o zahraniční callery. Zajímalo by mě, co vlastně chtějí.

Spokojeno s klubovým cuerem je 218 tanečníků, není 47, neodpovědělo 212.

S cuery na akcích je spokojeno 251 tanečníků, není 15, neodpovědělo 211.

Zájem o účast zahraničních cuerů na našich akcích má 229 tanečníků, nemá 33, neodpovědělo 215.

Nespokojeno s klubovými cuery a současně i s cuery na akcích je 6 lidí, 4 z nich nemají zájem ani o zahraniční cuery. Od tanečníků, kteří neodpověděli, je zapotřebí odečíst 165 lidí, kteří RD netancují.

Vztahy v klubech hodnotí jako dobré 302 lidí, průměrné 133 lidí, nevyhovující 8, neodpovědělo 30, další 4 odpověděli jinak (špatné - průměrné, průměrné - dobré).

Názory na poměr jednotlivých tanečních stylů v klubech

Toto byla záludná otázka a vydala zajímavé odpovědi. V každém klubu se našlo několik lidí, kteří uvedli, že v klubu mají na poměr jednotlivých tanečních stylů (tedy na taneční program) shodný názor, přičemž se vždy našlo množství oponentů, kteří uvedli, že názory jsou rozdílné. Na tuto otázku odpovědělo 107 tanečníků, že v klubu jsou na poměr jednotlivých tanečních stylů shodné názory, více než dvojnásobek - 248 tanečníků uvedlo, že názory jsou rozdílné, 122 neodpovědělo nijak. Z vlastní zkušenosti vím (za 16 let tancování po různých klubech či tanečních skupinách mohu velice dobře posuzovat), že část klubových tanečníků, která je se současným programem spokojena, bude vždy odmítat jakýkoliv náznak změny a vždy bude tvrdit, že to vyhovuje všem. Opozice zpravidla tvrdí, že jí program nevyhovuje a že vlastně nevyhovuje nikomu. Velice často z toho vznikají klubové revolty, které mnohdy končí odchodem a založením nového klubu. Zvláště v Praze podobným způsobem vzniklo množství různých tanečních struktur, které z větší části nepřežily ani půl roku.


Akce, doprava, taneční úroveň a taneční styly

Kolikrát za rok jezdí tanečníci na akce?

 Nejezdí1-23-56-1011-2020 a víceNeodpovědělo
Celek:1470158129321256
Studenti:324704913420
Pracující:942827719734

Při rozhodování o použití dopravního prostředku je rozhodující čas, za jak dlouho se na místo dostanou, pro 146 lidí, pro 174 lidí jsou důležitější finance (použijí levnější dopravní prostředek nebo jedou stopem), pro 61 je rozhodující obojí, 88 lidí neodpovědělo a zbytek odpověděl jinak.

Nejčastější vzdálenost, kterou je zapotřebí na akci urazit, je 100-200 km.

Jakým akcím by tanečníci dali přednost?

SD akce by upřednostnilo 174, RD akce 24 lidí, smíšené 195 lidí.

Zdánlivě jasná odpověď, ke které by nemělo být co dodat. Při zpracování odpovědí se mi situace hned zkomplikovala, když jsem si tato čísla začal porovnávat s údaji, v jakém poměru by tanečníkům vyhovoval SD vůči RD. Mnoho tanečníků, kteří uvedli, že preferují SD akce, napsali poměr 1:1. Ještě větší množství tanečníků uvedlo, že preferují smíšené akce - v poměru 4:1, či 5:1. Jak si toto vysvětlit? Pokusím se o vysvětlení, i když se v tomto případě jedná o pouhý dohad. Tanečníci, kteří uvedli poměr 1:1, ale upřednostňují např. Square Dance, nejspíše s chutí tancují oba taneční styly, pokud by si ale měli vybrat mezi SD akcí a RD akcí, upřednostnili by spíše Square Dance. Tanečníci, kteří preferují smíšené akce, ale SD vůči RD chtějí v poměru 4:1, či 5:1, mají zájem zatancovat si obojí, ale výrazněji se zajímají o Square Dance a Round Dance berou jen jako zpestřující doplněk.

V jakém poměru by tanečníci chtěli Square Dance vůči Round Dance?

V současné době se za standardní poměr považuje 2:1. Příznivci Square Dance tvrdí, že je to spíše 1:1, příznivci Round Dance to odhadují na 2-3:1. Vycházejme z poměru 2:1, na kterém se shodlo nejvíce callerů i cuerů.

Více SD, než je současný poměr 2:1, by chtělo 177 tanečníků. Z nich chce 81 pouze Square Dance, dalších 21 chce SD:RD v poměru 4:1, či více než 4:1. Poměr 3:1 by uvítalo 70 tanečníků, dalších 5 uvedlo poměr 2,5:1.

Současný stav 2:1 vyhovuje 98 tanečníkům.

Více RD na akcích, než je v současnosti, by uvítalo 134 tanečníků. Z tohoto počtu by vyhovoval poměr 1,5:1 jen několika tanečníkům - 5, poměr 1:1 by vyhovoval největší části - 99 tanečníků, 1:1,5 by chtěli pouzí 3 tanečníci, dalších 15 by uvítalo poměr 1:2, několik tanečníků (5) chce poměr 1:3, další 3 chtějí poměr 2:3. Zájem pouze o RD uvedli 2 tanečníci.

Vyjádřeno v procentech: více SD, než je v současnosti, chce 43,27 % tanečníků, současný stav vyhovuje pouze 23,96 % tanečníků; více RD, než je v současnosti, chce 32,76 % tanečníků.

Tato čísla jsou mírně zkreslená tím, že do statistiky jsem například nezapočítal poměry jako 7:5 či podobné, ale přepsal jsem je například na 3:2, či jiné nejbližší poměry. Jednalo se asi o 10 položek.

Mnoho tanečníků neuvedlo žádný poměr.

Výukové akce

Square Dance: Zájem má 407 tanečníků, nemá 40, ostatní neuvedli nic.

Round Dance: Zájem má 258 tanečníků, nemá 25, ostatní neuvedli nic.

Z uvedeného vyplývá, že v SD i RD výrazně schází tento typ akcí. Podíváme-li se do kalendáře akcí, zjistíme, že pravidelný systém výuk SD se doposud konal pouze v Písku, a to byly zveřejňovány pouze akce od programu Plus výše, nižší levely nebyly nahlašovány. Kromě těchto akcí se jen vyjímečně objeví jiná výukovka, a to bez jakékoliv logické návaznosti na nějakou předchozí akci. V této oblasti by bylo zapotřebí více angažovanosti ze strany callerů i klubů. V oblasti RD se výukové akce pořádají asi častěji, pro svoji neznalost RD nemohu posoudit, zda se jedná o systém, či jen jednotlivé izolované akce.

Jakým způsobem se tanečníci na akce nejčastěji dopravují?

Vlaku dává přednost 242 lidí, autobusu 65, kombinaci obou dopravních prostředků ve stejné míře používá 38 lidí. Vlastním autem jezdí 91 lidí. Tento údaj je zapotřebí brát s jistou nadsázkou. Neznamená to, že je k dispozici 91 aut, znamená to, že 91 lidí má možnost jezdit vlastním autem. Pokud vyjede čtyřčlenná rodina autem, jedou všichni autem vlastním, ale to auto je jenom jedno. Těch manželských párů či rodin je mezi majiteli aut hodně, takže střízlivý odhad by byl asi tak 40 aut. Pravidelnou posádku aut tvoří dalších 46 lidí, z nichž 7 uvedlo, že jezdí občas vlastním autem - jsou uvedeni i mezi těmi, kteří jezdí na akci vlastním autem. Náhodně jezdí autem 100 lidí, z nichž ale někteří tvoří i stálé posádky.

Co si tanečníci všeobecně myslí o naší celkové taneční úrovni?

Na úrovni Basic se nadpoloviční většina domnívá, že naše celková úroveň je dobrá, skoro stejné množství se domnívá, že je průměrná, za špatnou ji považují pouze dva lidé. U programu Mainstream je situace skoro stejná. U programu Plus se domnívá, že naše taneční úroveň je dobrá, pouhých 25 % lidí, u A1 se toto domnívá 18,6 %, u A2, C1 a výše již nikdo, viz tabulka. V závorce za číslem je uveden počet lidí, kteří jezdí na zahraniční akce a mají tedy možnost srovnání se zahraničím.

Taneční úroveňBasicMainstreamPlusA1A2C1 a výše
dobrá40 (0)53 (2)28 (4) 8 (1)00
průměrná31 (0)76 (5)82 (10)26 (8)8 (5)2 (1)
špatná2 (0)5 (2)11 (3)9 (3)9 (2)8 (4)

V posledních dvou letech se na náš Square Dance sesypává vlna kritiky nejen ze strany zahraničních callerů, ale i ze strany zahraničních tanečníků (ne od každého, ale výhrad přibývá), kteří jezdí na naše akce. Jediné štěstí je to, že na zahraniční akce od nás vyjíždí převážně dobří tanečníci, takže nemáme ještě vysloveně špatnou pověst. Přesto je nejvyšší čas s tím něco dělat. Teď si budu trochu protiřečit. Na letošním Rainbow se na Plusu velice dobře předvedl Paul Bristow. Nebyl jediný. V dobrém světle se předvedli tentokrát i naši tanečníci. V čem to spočívalo? Těžko říci. Paul tanečníky nešetřil, prováděl s nimi náročné kombinace, a přestože to bylo náročné tancování, tanečníci zvládali. Na toto téma se později vynořily názory, že mnozí bourači čtverylek nepřijeli, a tak to celkem šlo. Snad to bylo i tím. Osobně se ale domnívám, že taneční úroveň byla vysoká především díky náročnosti callera. Mnozí tanečníci se raději jen dívali, protože věděli, že toto je nad jejich možnosti. Do čtverylky se nepostavili a počkali na program, ve kterém si byli jistější. Na jiných akcích s méně náročnými callery se tato situace neopakovala.

Jak často tanečníci vyjíždějí na zahraniční akce a jaký je mezi nimi zájem o výjezdy do zahraničí?

Při pohledu na následující tabulky a porovnání s předchozí je možné zjistit rozdíly mezi počtem tanečníků jezdících do zahraničí. Je to dáno tím, že v předcházející tabulce, kde jsou v závorce uvedeny počty tanečníků vyjíždějících do zahraničí, nejsou zaznamenáni ti, kteří se nevyjádřili k naší taneční úrovni. V následujících tabulkách jsou zaznamenáni všichni tanečníci, kteří na zahraniční akce vyjíždějí, s rozepsáním po levelech, v závorce je uvedeno celkové množství tanečníků, kteří daný level u nás tancují, a o řádek níže je uvedeno procento z celkového počtu lidí na daném levelu, kteří vyjíždějí na zahraniční akce.

Tabulka A

 BasicMainstreamPlusA1A2C1 a výše
Do zahraničí jezdí0 (87)9 (165)20 (141)12 (46)7 (18)6 (11)
Vyjádřeno v %0 %5,45 %14,18 %26,08 %38,88 %54,54 %

Tabulka B

 BasicMainstreamPlusA1A2C1 a výše
Má zájem jezdit32 (87)75 (165)75 (141)30 (46)14 (18)10 (11)
Vyjádřeno v %36,78 %45,45 %53,19 %65,21 %77,77 %90,90 %

V tabulce B, která vyjadřuje zájem tanečníků o výjezdy do zahraničí, jsou započítáni i ti, kteří již na zahraniční akce jezdí. Tanečníci, kteří na zahraniční akce jezdí, mají bez výjimky zájem jezdit i nadále. Do těchto tabulek nebyli zařazeni ti, kteří jako zahraničí přímo uvedli buďto Českou nebo Slovenskou republiku. V těchto dvou státech je Square Dance natolik provázán, že se o nějakých výraznějších rozdílech nedá mluvit.

Nejčastější důvody, proč tanečníci nejezdí na zahraniční akce

Zde měl každý možnost uvést až 5 různých důvodů:

 1. jazyková bariéra
 2. nedostatek financí
 3. nedostatek času
 4. problémy s dopravou
 5. jiné důvody

Někteří zaškrtali, co se dalo (dokonce v některých případech i to, co k tomu nepatřilo, např. okraje atd.), jiní uvedli jen jeden nebo dva důvody.

 1. Jazyková bariéra: 80
 2. Nedostatek financí: 282
 3. Nedostatek času: 171
 4. Problémy s dopravou: 112
 5. Jiné důvody: 40 - v jednom případě bylo uvedeno: nemám zájem


Pár vět na závěr

Jsem si vědom, že mnohé otázky zde nejsou zodpovězeny. Není to dáno nevůlí z mé strany, je to dáno tím, že mě při zpracování dotazníků nenapadly. Předpokládám, že se nad výsledky bude diskutovat, polemizovat, samozřejmě se bude kritizovat. Každý, kdo přijde s nějakým konkrétním dotazem, dostane odpověď, pokud mu ji budu schopen poskytnout. Kritici, kteří přijdou s konkrétním návrhem, jsou vítáni. Kritikům, kteří kritizují jen proto, že se rádi poslouchají, bude odpovězeno patřičným způsobem.

Toto je z mé strany vše, čekám na Vaše reakce.

Miloslav Malý


Zpět na stránku s dokumenty