Předpis pro jmenování a práci komisí CSCTA

Článek 1
Společná ustanovení

1.01.

Tento dokument se nazývá Předpis pro jmenování a práci komisí CSCTA (dále jen Předpis).

1.02.

Předpis platí v souladu se Stanovami CSCTA (dále jen Stanovy). Je-li některé ustanovení Předpisu v rozporu se Stanovami, mají závaznou a určující platnost Stanovy.

Článek 2
Jmenování komise CSCTA

2.01.

Komisi CSCTA (dále jen Komise) jmenuje President CSCTA (dále jen President).

2.02.

Komise je jmenována na dobu určitou nebo na dobu neurčitou. V případě jmenování Komise na dobu určitou končí práce Komise uplynutím doby, na kterou byla jmenována, v případě jmenování Komise na dobu neurčitou končí práce Komise splněním účelu, za kterým byla jmenována.

2.03.

President má právo Komisi rozpustit i v případě, že nesplnila účel, za jakým byla jmenována, usoudí-li, že Komise pracuje nesprávným způsobem.

2.04.

Komise se skládá z předsedy Komise (dále jen Předseda) a z členů Komise. Předseda musí být členem CSCTA. Uvolní-li se funkce Předsedy, jmenuje President na jeho místo zástupce.

2.05.

Předseda Komise se na dobu vykonávání své funkce stává řádným členem Vedení (viz Stanovy, článek 9.25.).

Článek 3
Práce Komise

3.01.

Komise pracuje samostatně na základě cílů, které si stanovila po dohodě s Presidentem. Cíle mohou být dlouhodobé nebo krátkodobé. Dlouhodobé cíle se stanovují na dobu delší než šest měsíců, krátkodobé cíle vždy na dobu do nejbližší schůze Vedení.

3.02.

Komise vždy včas před plánovanou schůzí Vedení předá Presidentovi informace o tom, jak se jí podařilo splnit stanovené krátkodobé cíle a jaké cíle si dává do příští schůze Vedení. Tyto cíle musí President odsouhlasit.

3.03.

President má právo požádat Komisi o změnu cílů, které si stanovila, považuje-li tyto cíle za nereálné nebo nevhodné.

3.04.

Předseda se za práci Komise zodpovídá Vedení CSCTA.

Článek 4
Platnost Předpisu

4.01.

Předpis platí od okamžiku přijetí Vedením dne 11. 9. 1999.

Martina Häuserová
President CSCTA


Zpět na stránku s dokumenty