Předpis pro práci revizní komise CSCTA

Článek 1
Společná ustanovení

1.01.

Tento dokument se nazývá Předpis pro práci revizní komise CSCTA (dále jen Předpis).

1.02.

Předpis platí v souladu se Stanovami CSCTA (dále jen Stanovy) a se Směrnicí o hospodaření CSCTA (dále jen Směrnice, zkratka Sm.). Je-li některé ustanovení Předpisu v rozporu se Stanovami, příp. Směrnicí, mají závaznou a určující platnost Stanovy, příp. Směrnice.

Článek 2
Jmenování revizní komise

2.01.

Revizní komise CSCTA (dále jen komise) je jmenována dle Stanov, dle Směrnice a dle Předpisu pro jmenování a práci komisí CSCTA. Pokud je komise jmenována za účelem provedení revize hospodaření CSCTA (dle čl. 6.03 Sm.), příp. revize členské základny CSCTA, řídí se článkem 3, příp. článkem 4 Předpisu. Pokud je komise jmenována za účelem provedení inventury majetku CSCTA (dle čl. 6.02 Sm.), řídí se článkem 3.02 Předpisu.

Článek 3
Revize hospodaření

3.01.

Revizí hospodaření se rozumí inventura majetku a závazků (viz článek 3.02), revize vlastního účetnictví (viz článek 3.03) a kontrola dodržování schváleného rozpočtu.

3.02

Inventurou majetku a závazků se rozumí inventura majetku a závazků CSCTA včetně inventury squareové i roundové části knihovny CSCTA. Řídí se přiměřeně ustanovením § 29 a násl. zákona 563/91 Sb. o účetnictví.

3.03

Revizí vlastního účetnictví se rozumí provedení následujících revizí a kontroly:

 1. revize účetních písemností (viz článek 3.04),
 2. kontrola vlastního účetnictví (viz článek 3.05),
 3. revize obsahu a úplnosti účetních závěrek a daňových přiznání a dříve provedených dosud nerevidovaných inventur dle čl. 6.02 Sm.

3.04

Revizí účetních písemností rozumí souhrnná revize následujících položek:

 1. náležitosti účetního dokladu,
 2. podpis příjemce na pokladním dokladu,
 3. podpis pokladníka na pokladním dokladu,
 4. dodržení pravidelného schvalování,
 5. schválení účetní operace oprávněnou osobou,
 6. kontrola správnosti a úplnosti vyúčtování půjčovného za knihovnu dle Výpůjčního řádu knihovny CSCTA.

3.05

Kontrolou vlastního účetnictví se rozumí souhrnná kontrola následujících položek:

 1. úplnost číselných řad,
 2. existence evidence dlouhodobého majetku a evidence drobného dlouhodobého majetku,
 3. návaznost počátečních zůstatků účetních knih na konečné zůstatky účetních knih v předcházejím účetním období,
 4. zúčtování poskytnutých záloh, resp. existence místopřísežného prohlášení o přijetí a existenci zálohy k datu účetní závěrky,
 5. zaúčtování všech účetních zápisů do účetních knih.

Článek 4
Revize členské základny

4.01.

Revizí členské základny se rozumí souhrnná revize následujících položek:

 1. seznam aktuální členské základny,
 2. zaplacení členských příspěvků,
 3. právoplatnost a platnost vyloučení členů,
 4. právoplatnost a správnost přiřazení formy členství jednotlivým členům,
 5. vyúčtování a zaplacení penalizačních částek za pozdní zaplacení členských příspěvků,
 6. jiné položky.

Článek 5
Platnost Předpisu

5.01.

Předpis platí od okamžiku přijetí vedením CSCTA dne 17. 3. 2001.

 

Martina Häuserová
President CSCTA


Zpět na stránku s dokumenty