Podpisový řád CSCTA

Článek 1
Společná ustanovení

1.01.

Tento dokument se nazývá Podpisový řád CSCTA (dále jen Řád).

1.02.

Řád platí v souladu se Stanovami CSCTA (dále jen Stanovy, zkratka St.) a Směrnicí o hospodaření CSCTA (dále jen Směrnice, zkratka Sm.). Je-li některé ustanovení Řádu v rozporu se Stanovami (příp. Směrnicí), mají závaznou a určující platnost Stanovy (příp. Směrnice).

1.03.

Ustanovení Řádu jsou závazná pro všechny členy vedení Československé asociace callerů a učitelů, o.s. (dále jen zkratka CSCTA).

Článek 2
Podpisová oprávnění k zápisům a protokolům

2.01.

Zápis z jednání valné hromady CSCTA podepisují President a Secretary CSCTA, viz článek 9.08. St.

2.02.

Zápis z jednání vedení CSCTA podepisuje President nebo Vicepresident nebo Secretary CSCTA.

2.03.

Zápis z kontroly hospodaření CSCTA podepisuje President CSCTA, viz článek 7.01. Sm.

2.04.

Zápis z inventury majetku CSCTA nebo jeho části podepisují všichni členové revizní komise a President CSCTA, viz článek 7.02. Sm.

2.05.

Zápis z revize hospodaření CSCTA nebo z hospodaření její části podepisují všichni členové revizní komise a President CSCTA, viz článek 7.03. Sm.

2.06.

Protokol o předání funkce ve vedení CSCTA nebo o předání části knihovny CSCTA podepisují předávající a přebírající člen vedení CSCTA a dále President nebo Vicepresident CSCTA.

Článek 3
Podpisová oprávnění ke smlouvám uzavřeným jménem CSCTA, k příjmovým a výdajovým dokladům a k nakládání s peněžním účtem

3.01.

Smlouvu v hodnotě do 2000 Kč včetně podepisuje President nebo Treasurer CSCTA.

3.02.

Smlouvu v hodnotě od 2000 Kč do 10000 Kč včetně podepisují President a dále Vicepresident nebo Treasurer CSCTA.

3.03.

Smlouvu v hodnotě vyšší než 10000 Kč podepisují President a Treasurer a případně Vicepresident CSCTA.

3.04.

Příjmový nebo výdajový pokladní doklad v hodnotě do 2000 Kč včetně podepisují Treasurer CSCTA a jeden další člen vedení CSCTA.

3.05.

Příjmový nebo výdajový pokladní doklad v hodnotě vyšší než 2000 Kč podepisují President a Treasurer CSCTA a další člen vedení CSCTA.

3.06.

Zřizování a převádění účtů CSCTA u peněžních ústavů podepisují President a Treasurer CSCTA; osoby mající podpisová oprávnění k těmto účtům jsou určeny článkem 5.05. Sm.

Článek 4
Podpisová oprávnění k dokumentům přijatým valnou hromadou nebo vedením CSCTA

4.01.

Stanovy CSCTA a ostatní dokumenty přijaté valnou hromadou podepisují President a Secretary CSCTA.

4.02.

Vnitřní předpisy přijaté vedením CSCTA podepisuje President, případně i Vicepresident nebo Secretary CSCTA.

Článek 5
Platnost Řádu

5.01.

Řád platí od okamžiku přijetí vedením CSCTA dne 15. září 2000.

Ing. Martina Häuserová
President CSCTA

Bc. Václav Honetschläger
Secretary CSCTA


Zpět na stránku s dokumenty