Výpůjční řád knihovny CSCTA

Článek 1
Úvodní ustanovení

1.01

 

Tento dokument se nazývá Výpůjční řád knihovny CSCTA (dále jen Řád).

1.02

 

Řád upravuje podmínky, za kterých lze využívat fondů knihovny CSCTA, a to její SD i RD části. Řád platí v souladu se Stanovami Československé asociace callerů a učitelů, o.s. (dále jen Asociace, zkratka CSCTA). Je-li některé ustanovení Řádu v rozporu se Stanovami Československé asociace callerů a učitelů, o.s. (dále jen Stanovy), mají závaznou a určující platnost Stanovy.

1.03

 

Ustanovení Řádu jsou závazná pro všechny uživatele fondu knihovny CSCTA.

1.04

 

Je povinností všech členů Asociace a ostatních vypůjčovatelů šetřit společný majetek Asociace, nedovolit jeho ničení a plýtvání jím.

1.05

 

Domnívá-li se člen Asociace, že s majetkem je nakládáno v rozporu s ustanoveními tohoto výpůjčního řádu a Stanov CSCTA, má právo a povinnost dožadovat se nápravy v souladu se Stanovami CSCTA.

1.06

 

Knihovna CSCTA slouží k využívání nahrávek a materiálů CSCTA a jejich půjčování ve prospěch činností v oblasti Square Dance, Round Dance a příbuzných tanečních forem.

1.07

 

Knihovna CSCTA je přístupná členům i nečlenům CSCTA za podmínek stanovených tímto Řádem.

Článek 2
Poplatky za půjčování

2.01

 

Poplatky za zapůjčení materiálů Knihovny CSCTA na výpůjční lhůtu (článek 3) jsou následující:

 

členové CSCTA

ostatní

 

Desky:

první a druhá deska

5 Kč/ks

nelze

 

každá další deska

3 Kč/ks

nelze

 

Kazety:

kazety

15 Kč/ks

20 Kč/ks

 

dvoukazety

20 Kč/ks

30 Kč/ks

 

Videokazety:

 

20 Kč/ks

40 Kč/ks

 

Publikace:

do 100 stran

15 Kč/ks

30 Kč/ks

 

nad 100 stran

25 Kč/ks

50 Kč/ks

 U titulů, které nelze zařadit do žádné kategorie, jsou poplatky za půjčování stanoveny individuálně správcem příslušné části knihovny, tj. Training Directorem, případně Round Dance Coordinatorem CSCTA (dále jen Správce).

2.02

 

V případě zapůjčení některého z materiálů knihovny CSCTA k nahlédnutí (tj. na dobu kratší než 24 hodin) neplatí členové CSCTA žádný poplatek, ostatní vypůjčovatelé platí 10 Kč za každou položku. Předání lze v tomto případě provést pouze osobně (viz také článek 3.02).

2.03

 

Poplatky nelze v běžných případech měnit. O výjimečných případech rozhoduje Správce, maje na zřeteli zájem CSCTA.

2.04

 

Poplatky za půjčování jsou splatné v den uplynutí výpůjční lhůty (článek 3).

Článek 3
Výpůjční lhůty a podmínky

3.01

 

Maximální výpůjční lhůta se stanovuje takto:
Deska - 14 dní (nečlenům CSCTA nelze)
Kazeta - 14 dní
Videokazeta - 14 dní
Publikace - 1 měsíc

3.02

 

Při osobním předání výpůjční lhůta začíná okamžikem předání půjčovaných materiálů Správcem prvnímu dopravci a končí okamžikem předání vypůjčených materiálů Správci. Při dopravě poštou (článek 4.01, 4.02) výpůjční lhůta začíná okamžikem převzetí zásilky půjčovaných materiálů vypůjčovatelem a končí okamžikem odeslání zásilky vypůjčených materiálů vypůjčovatelem Správci, byla-li zásilka pojištěna. V případě nepojištění zásilky končí výpůjční lhůta okamžikem převzetí vypůjčených materiálů Správcem.

3.03

 

Během výpůjční lhůty je za zapůjčené materiály zodpovědný vypůjčovatel. Vypůjčovatel nesmí dát zapůjčený materiál do podnájmu. Způsob užívání zapůjčeného materiálu spočívá v tom, že jím bude vypůjčovatel během výpůjční lhůty disponovat.

3.04

 

Výpůjční lhůtu nelze v běžných případech prodlužovat. O výjimečných případech rozhoduje Správce, maje na zřeteli zájem CSCTA.

3.05

 

Výpůjční lhůtu lze se Správcem sjednat předem jinak, než je uvedeno v tomto Řádu.

3.06

 

Všechny dohodnuté změny musí být potvrzeny písemně. Ustanovení o poplatcích a sankcích musí být dodrženo.

3.07

 

V případech současného zájmu o stejný titul bude přednostně vyřízen požadavek člena vedení CSCTA, dále člena CSCTA a na závěr ostatních zájemců v pořadí dle zadání požadavku.

3.08

 

Jedna osoba smí mít současně vypůjčeno maximálně 5 titulů.

Článek 4
Způsob zapůjčení

4.01

 

Všechny materiály z knihovny CSCTA lze půjčovat osobně i poštou pouze členům CSCTA, nečlenové mohou vypůjčovat a vracet jen osobně. Veškeré poštovní zásilky s materiály CSCTA jsou posílány tak, že poštovné hradí výpůjčitel.

4.02

 

Veškeré poštovní zásilky materiálů knihovny CSCTA je nutné pojistit alespoň na minimální pojistné pro poštovní zásilky (do 5 kg a do 1000 Kč).

Článek 5
Zálohy na půjčování

5.01

 

Při půjčování se skládá záloha ve výši:
Kazeta - 100 Kč/ks
Videokazeta - 250 Kč/ks
Publikace do 100 stran - 200 Kč/ks
Publikace nad 100 stran - 300 Kč/ks

5.02

 

Členové CSCTA zálohy neskládají.

Článek 6
Sankce

6.01

 

Vypůjčovatelé jsou povinni dodržovat dohodnuté výpůjční podmínky ve smyslu tohoto Řádu. V případě jejich porušení jsou povinni zaplatit sankční poplatky (článek 6.02 a 6.04) a Správce je povinen tyto poplatky vymáhat.

6.02

 

Sankční poplatky jsou smluvními pokutami ve smyslu ustanovení § 544 a následujících Občanského zákoníku. Sankční poplatky jsou splatné při vrácení. V případě pozdní úhrady veškerých finančních částek je vypůjčitel povinen dále uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z včas neuhrazené částky za každý den prodlení.

6.03

 

Veškeré lhůty jsou počítány v souladu s § 122 Občanského zákoníku.

6.04

 

Poplatky za opožděné vrácení zápůjčky:

 

Desky:

do 5 dnů

5 Kč/ks

 

5-10 dnů

10 Kč/ks

 

od 11. dne

5 Kč/ks/den

 

Kazety:

do 10 dnů

10 Kč/ks

 

do 15 dnů

15 Kč/ks

 

od 16. dne

5 Kč/ks/den

 

Video:

do 5 dnů

15 Kč/ks

 

od 6. dne

5 Kč/ks/den

 

Publikace:

za každý den

5 Kč/ks

6.05

 

Poplatek za znečištění desky, publikace ap. - 50 Kč/ks.

6.06

 

Poplatek za nepojištění zásilky - 50 Kč.

6.07

 

V případě ztráty, poškození ap. zapůjčeného materiálu je vypůjčovatel povinen poskytnout náhradu:

  1. ve stejné kvalitě a stejném množství,
  2. finanční částku, odpovídající pořizovací hodnotě materiálu, který je na trhu v době vyúčtování.

6.08

 

O výši náhrady rozhoduje Správce. Při stanovování výsledné náhrady se veškeré náklady (půjčovné, sankční poplatky, poplatky za opožděné vrácení i náhrady) sčítají. O způsobu náhrady škody se sepisuje protokol.

Článek 7
Společná ustanovení

7.01

 

Před prvním vypůjčením je každý povinen seznámit se s tímto Řádem a podepsat svůj souhlas s výpůjčními podmínkami.

7.02

 

Správce odpovídá za totožnost vypůjčovatele; je povinen u nečlenů CSCTA zapsat potřebné údaje přímo z průkazu totožnosti.

7.03

 

O všechny materiály CSCTA je třeba se starat s maximální péčí. Vracejí se nepoškozené, úplné a včas. Je nutno vracet je čisté, kazety přetočené.

7.04

 

Nevrácené materiály a nezaplacené výpůjční a sankční poplatky budou vymáhány soudní cestou.

7.05

 

Tento řád nabyl účinnosti a platí od 11. září 1999, kdy byl schválen Vedením CSCTA.

V Praze dne 11. 9. 1999

Martina Häuserová
President CSCTA


Zpět na stránku s dokumenty