Curriculum Guide Lines for Caller Training

Cílem této příručky je poskytnout užitečné informace a vodítka, a tím pomoci callerům-učitelům ve třech oblastech:

  1. při pořádání callerské školy či při účastnění se callerské školy jako učitel;
  2. při přípravě callerského semináře;
  3. když dlouhodoběji pracují s jediným callerem-studentem.

Takto se kniha sama prezentuje. Nutno konstatovat, že je to prezentace velmi výstižná. Na jejích 90 stranách se nedozvíte nic o tom, jak vodit tanečníky po čtverylce, jak Square Dance vznikl, či jak pracovat s aparaturou. Kniha je určena callerům-učitelům, tedy těm, kdo chtějí učit a odborně vést jiné, méně zkušené callery. A u takových se pokládá za samozřejmé, že všechny tyto znalosti již mají, případně že mají rozsáhlou knihovnu a vědí, kde potřebnou informaci rychle vyhledat. Co se zde tedy dozvíte? Nejdříve se dozvíte, jaké požadavky by měl caller splňovat, aby se mohl stát úspěšným callerem-učitelem. Dále je zde probráno, jaký význam mají různé formy callerského vzdělávání (školy, semináře, individuální programy) a jakou formu by měl mít studijní program té které formy.

Nejdetailněji je zde rozebráno, jak by měl být sestavován program pro callerskou školu s předpokládaným časem 40 hodin přednášek. Všechna možná témata jsou zde rozdělena do tří kategorií. Ta zcela základní (např. metody callerování, timing, ale také etika), důležitá (např. práce s aparaturou, možnosti sebezlepšování a práce na sobě) a doplňková (např. Master of Ceremony, možnosti začlenění Round Dance či Contra Dance atd.). Najdete zde doporučení, kolik času byste měli věnovat té které skupině témat jako celku i kolik času by mělo být věnováno každému konkrétnímu tématu jednotlivě. A ke každému tématu zde najdete jakousi osnovu na jednu až dvě stránky. V té se vždy píše, proč je toto téma důležité, jaký význam má o něm mluvit a jaká je jeho návaznost na ostatní témata. Najdete zde jakési základní body, na které byste rozhodně neměli zapomenout. Mimo jiné i tato kniha mi posloužila jako vodítko pro sestavování programu "Českých callerských škol". Na základě této zkušenosti ji vřele doporučuji všem, kteří uvažují o organizaci nejen vlastní callerské školy, ale třeba "jen" callerského semináře.

A pokud Vás snad poněkud zarazilo a snad i zklamalo, že v knize nenajdete žádné konkrétní informace o vlastním callerování, nezoufejte. K 90 stranám knihy je ještě 170-stránkový doplněk:

Curriculum Guide Lines for Caller Training - Technical Supplement

Pokud by snad caller-učitel přeci jen nebyl vševědoucí, najde ke každému z předpokládaných možných témat několik stránek informací právě zde. Jsou zde popsány základy Module Calling, Mental Image Calling i Sight Calling, je zde vysvětleno co je to bodyflow či timing, případně co vše spadá do povinností MC. Tomu, že se jedná o doplněk ke Curriculum Guide Lines for Caller Training, odpovídá i struktura jednotlivých kapitol. Nejdříve krátký úvod, ve kterém je vysvětlen smysl a význam tohoto tématu (kapitoly). Tyto úvody mohou posloužit i jako úvodní proslovy k jednotlivým lekcím, nemá-li přednášející dostatek fantazie a schopností si vymyslet úvod vlastní. Poté vysvětlení problematiky příslušného tématu. A na závěr (občas) ještě stručné shrnutí a připomenutí důležitých bodů.

Žádné z témat zde není rozebíráno příliš detailně. Na to zde není prostor (většině z témat je věnováno okolo pěti stran). Jednotlivé kapitoly mají sloužit spíše pro připomenutí či vysvětlení základního principu, takže pokud hledáte podrobné informace o něčem skutečně speciálním, patrně je zde nenajdete. Pokud ale hledáte obecnou příručku, ve které najdete alespoň základní vysvětlující informace "ke všemu důležitému", je toto možná ta správná volba.

Martin "Pavouk" Podlaha


Zpět na stránku SD knihovny CSCTA