SMĚRNICE O HOSPODAŘENÍ
ČESKOSLOVENSKÉ ASOCIACE CALLERŮ A UČITELŮ, O.S.

Článek 1
Společná ustanovení

1.01

Tento dokument se nazývá Směrnice o hospodaření Československé asociace callerů a učitelů, o.s. (dále jen Směrnice, zkratka Sm.).

1.02

Směrnice platí v souladu se Stanovami Československé asociace callerů a učitelů, o.s. (dále jen Stanovy, zkratka St.). Je-li některé ustanovení Směrnice v rozporu se Stanovami, mají závaznou a určující platnost Stanovy.

1.03

Ustanovení Směrnic jsou závazná pro všechny členy Československé asociace callerů a učitelů, o.s. (dále jen asociace, zkratka CSCTA).

1.04

Je povinností všech členů asociace šetřit společný majetek asociace, nedovolit jeho ničení a plýtvání jím a podle svých možností napomáhat k jeho rozmnožování.

1.05

Domnívá-li se člen asociace, že s majetkem je nakládáno v rozporu s ustanoveními Stanov a této Směrnice, má právo a povinnost dožadovat se nápravy v souladu se Stanovami.

Článek 2
Odpovědnost za hospodaření

2.01

Odpovědnost za hospodaření asociace v souladu se Stanovami, Směrnicí a schváleným rozpočtem má President asociace; disponuje prostředky v rozsahu svého zmocnění a odpovídá za dodržování výše zmocnění a obecně závazných předpisů.

2.02

Za evidenci majetku asociace a za vedení evidence finančních prostředků odpovídá Treasurer asociace (St. čl. 9.13).

2.03

Treasurer spravuje pokladnu asociace, udržuje a kontroluje účet u peněžního ústavu (St. čl. 9.13), archivuje všechny účetní a evidenční doklady asociace v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

2.04

Vicepresident, Square Dance Coordinator a Coordinatoři pro další taneční směry jsou odpovědní za evidenci nahrávek, desek, zvukového a technického vybavení asociace (St. čl. 9.14 a 9.15). Vedou operativní přehled o půjčeném materiálu asociace předaném jim do správy, dohlíží na dodržování Výpůjčního řádu knihovny CSCTA. K veškerému materiálu asociace vedou evidenční záznamy podle obecně platných předpisů.

2.05

Vicepresident, Treasurer, Square Dance Coordinator a Coordinatoři za další taneční směry jsou funkce s odpovědností za svěřené hodnoty. Předání jejich funkce organizuje President asociace. K tomu jmenuje komisi (St. čl. 9.24), jejíž předseda je člen asociace, který není členem Vedení asociace, dalšími členy jsou předávající a přebírající členové Vedení. Předávající člen Vedení provede účetní uzávěrku a připraví všechny potřebné doklady k provedení inventury majetku. O předání funkce sepíše komise předávací protokol s inventarizačním zápisem, který je součástí Dohody o hmotné odpovědnosti. Tuto dohodu uzavírá s přebírajícím členem Vedení asociace zastoupená Presidentem.

2.06

Treasurer předkládá Presidentovi ke schválení účetní doklady při nejbližší příležitosti, nejméně však jedenkrát za tři měsíce.

Článek 3
Správce účetnictví

3.01

Pro vedení účetnictví a přípravu podkladů týkajících se finančních záležitostí smí vedení použít služeb externího správce. Ten pak zodpovídá za správné vedení a přípravu materiálů.

3.02

Správce účetnictví nemá vůči CSCTA žádná práva s výjimkou práva na sjednanou odměnu za odvedenou práci.

3.03

Správce účetnictví nesmí být osobou blízkou (ve smyslu § 116 Občanského zákoníku) žádnému členu vedení.

3.04

Sjednaná odměna pro správce je součástí rozpočtu CSCTA.

Článek 4
Výše zmocnění

4.01

Valná hromada CSCTA má právo disponovat všemi prostředky asociace až do jejich skutečné výše. Plán hospodaření či rozpočet asociace nesmí přesahovat finanční možnosti asociace v daném období (St. čl. 11.02).

4.02

President asociace je zmocněn disponovat částkou, která jednorázově nepřekročí částku, stanovenou § 26 odst. 2 písm. a) zákona č. 586/92 Sb. o daních z příjmů.

4.03

President asociace je rovněž zmocněn financovat činnosti a akce, jejichž výše plnění je vyšší, než je uvedeno v Sm. čl. 4.02, v případě, že o nich rozhodla valná hromada CSCTA a byly zahrnuty do rozpočtu asociace. Celková výše plnění smí v tom případě překročit plánovanou částku nejvýše o 10 %.

4.04

Neplánovaný výdaj přesahující zmocnění Presidenta asociace (Sm. čl. 4.02) musí být schválen valnou hromadou CSCTA nebo hlasováním formou dotazníku (St. čl. 9.09) za dodržení ustanovení Sm. čl. 4.01.

Článek 5
Manipulace s finančními prostředky

5.01

Maximální hotovost v pokladně je rovna jedné polovině částky dle článku 4.02 Sm.

5.02

Částku v pokladně přesahující maximální hotovost dle čl. 5.01 Sm. je Treasurer povinen uložit nejpozději do týdne na účet asociace u peněžního ústavu.

5.03

Úhrady závazků se provádějí prioritně bankovním převodem. Převodní příkaz může být podepsán kteroukoliv osobou z podpisového vzoru.

5.04

Výběr hotovosti z účtu provádí Treasurer nebo President, popř. další zplnomocněná osoba dle podpisového vzoru, a to šekem nebo platební kartou. K ověření šeku stačí podpis osoby z podpisového vzoru, kopie šeku musí být založena v účetnictví.

5.05

K podpisu platebních dokumentů jsou oprávněni President a Treasurer, a to každý samostatně. Složení dalších oprávněných osob stanoví pro každý účet Vedení asociace na svém zasedání a zajistí jejich uvedení v podpisovém vzoru.

Článek 6
Členský příspěvek

6.01

Členský příspěvek je základním zdrojem příjmů asociace (St. 11.04 a) a základní povinností člena asociace (St. 7.03). Příspěvek je pololetní, jeho výše je stanovena na 250 Kč. Pro členy, kteří budou odebírat asociační poštu výhradně v elektronické podobě, je členský příspěvek snížen na 200 Kč za pololetí.

6.02

Členský příspěvek na 1. pololetí roku je splatný do 31. ledna běžného roku, členský příspěvek na 2. pololetí roku je splatný do 31. července běžného roku.

6.03

Členský příspěvek nového člena je splatný do 30 dnů ode dne vzniku členství.

6.04

Členský příspěvek je možné si předplatit na libovolnou dobu dopředu, není možno jej ovšem za žádných okolností vymáhat zpět.

6.05

Při nezaplacení členského příspěvku v termínu dle článku Sm. 6.02 a Sm. 6.03 se příspěvek zvyšuje o 100 Kč. Dlužník je písemně upomenut do 30 dnů od vzniku dluhu.

6.06

Členům, kteří zaplatí členské příspěvky na celý kalendářní rok do začátku řádné valné hromady a této valné hromady se zúčastní, je odpuštěno zvýšení členských příspěvků za pozdní zaplacení příspěvků na první pololetí.

6.07

Pokud člen při zániku členství v asociaci dluží jakoukoli částku na členských příspěvcích, je opětovný vznik jeho členství v asociaci možný až po uhrazení této částky. Vicepresident asociace zaznamená tuto skutečnost do evidence členů.

Článek 7
Kontroly a revize hospodaření

7.01

Kontrolu hospodaření provádí Vedení asociace jednou za tři měsíce.

7.02

Inventura majetku se provádí při předání funkce Vicepresidenta, Treasurera, Square Dance Coordinatora nebo Coordinatora pro další taneční směr (Sm. čl. 2.05); před výroční valnou hromadou CSCTA za účelem zjištění stavu hospodaření a též na odůvodněný návrh člena asociace, pokud o tom Vedení asociace rozhodne. Členem inventurní komise je vždy příslušný člen Vedení a pak po jednom dalším členovi Vedení asociace a dalším členovi asociace, který není členem Vedení asociace a kterého President jmenuje předsedou komise (St. čl. 9.24).

7.03

Revizi hospodaření nařizuje President zpravidla jednou ročně nebo podle potřeby. Vicepresident, resp. Treasurer, resp. Square Dance Coordinator, resp. Coordinator pro další taneční směr při ní předkládá veškeré účetní a evidenční doklady za poslední tři roky. Součástí revize je i inventura majetku. President určuje minimálně tříčlennou komisi pro vykonání revize. Předsedou komise je člen asociace, který není členem Vedení asociace (St. čl. 9.24), Treasurer a jeden člen Vedení asociace. O výsledku revize se pořizuje zápis potvrzený všemi členy komise a Presidentem. V případě potřeby může President navrhnout Vedení asociace, aby periodická revize byla provedena nestranným odborníkem.

Článek 8
Zproštění povinnosti platit členský příspěvek

8.01

Dopomůže-li člen asociace k příjmu na účet asociace vyššímu než 2000 Kč (podle St. čl. 11.03 b,c), může jej Vedení asociace na jeho vlastní žádost osvobodit od placení členského příspěvku. Dobu osvobození určuje Vedení asociace; částka, jejíhož placení byl člen tímto způsobem zproštěn, však smí činit nejvýše 50 % zmíněného příjmu. Tato možnost zaniká rok po zaúčtování zmíněného příjmu.

8.02

Za činnost ve prospěch asociace může valná hromada CSCTA osvobodit člena od placení členského příspěvku na dobu určitou.

Článek 9
Platnost Směrnice

9.01

Směrnice platí od okamžiku schválení změn valnou hromadou dne 21. 4. 2007. Tímto okamžikem pozbývá platnost předchozí Směrnice platná od 16. 4. 2005.

Ing. Jiří Rogalewicz
President CSCTA

Ing. Martina Machalíková
Secretary CSCTA


Zpět na stránku s dokumenty