Zřizovací listina Stoplistu CSCTA

§1

  1. Zřizuje se Stoplist CSCTA (dále jen "stoplist").
  2. Stoplist je seznam callerů, cuerů a učitelů dalších tanečních směrů (dále jen "účinkující"), jejichž účinkování na tanečních akcích je považováno za nežádoucí.
  3. Stoplist vede a udržuje Secretary CSCTA. Stoplist je veřejný.

§2

  1. Účinkující může být na stoplist zařazen pouze pro závažné provinění proti etice účinkujícího, které poškodilo tanečníky, organizátory, jiné účinkující, případně také CSCTA.
  2. Členský či jiný poměr účinkujícího k CSCTA nemá vliv na možnost zařazení účinkujícího na stoplist.

§3

  1. Účinkujícího, který je zařazen na stoplist, nebude CSCTA, její vedení ani členové jejího vedení z titulu své funkce doporučovat k vystoupení na tanečních akcích, kde budou o takové doporučení požádáni nebo kde ho z jiného důvodu budou udělovat.
  2. Pokud to bude v možnostech CSCTA, zejména u akcí jí pořádaných nebo spolupořádaných, nebude účinkující, který je zařazen na stoplist, zařazen na program takové akce.

§4

  1. O zařazení účinkujícího na stoplist rozhoduje vedení CSCTA. K rozhodnutí je zapotřebí souhlasu Training Directora pro callery a učitele jiných tanečních směrů, Round Dance Coordinatora pro cuery (pokud by byl vyžadován souhlas obou, stačí souhlas jednoho z nich), dále pak alespoň 3 z těchto osob: President, Vicepresident, Secretary, Treasurer. Pokud se rozhoduje o některém členu vedení nebo osobě některému členu vedení blízké, souhlas příslušného člena vedení se nevyžaduje; v takovém případě je nutný souhlas všech ostatních členů vedení CSCTA s výjimkou Training Directora či Round Dance Coordinatora pro oblast mimo jejich působnost.
  2. Na stoplist se zařazuje na dobu určitou, ne delší 2 let a stanovenou v rozhodnutí o zařazení na stoplist.
  3. Rozhodnutí o zařazení na stoplist musí být dotyčné osobě prokazatelně doručeno, a to bez zbytečného odkladu a v písemné podobě. Toto rozhodnutí je pravomocné a vykonatelné okamžikem vydání a nelze se proti němu odvolat. Valná hromada CSCTA nebo vedení CSCTA mohou toto rozhodnutí dodatečně zrušit nebo změnit, nikoli však se zpětnou platností; vedení CSCTA přitom postupuje způsobem stanoveným pro přijetí rozhodnutí o zařazení na stoplist.

Tato Zřizovací listina Stoplistu CSCTA platí od okamžiku přijetí vedením CSCTA dne 3. 12. 2000.

Ing. Martina Häuserová
President CSCTA
Bc. Václav Honetschläger
Secretary CSCTA


Zpět na stránku s dokumenty