Vyhodnocení dotazníkového výzkumu

Ve dnech 12.3.-11.4.1998 proběhl výzkum na téma "Jak zlepšit fungování asociace", při němž byli členové dotázáni na jejich problémy a názory týkající se asociace a českého a slovenského SD a RD. Výsledky tohoto výzkumu jsou shrnuty zde.

Zpráva o výzkumu

Jelikož odpovědi byly z velké části formou vlastních názorů, které se málokdy sešly úplně přesně, dávali jsme k sobě podobné odpovědi, které vyjadřovaly stejnou myšlenku. Výsledky tedy nelze uvádět v četnostech nebo procentech. Odpovědi u každé otázky jsou seřazeny podle četností výskytu, tzn. odpověď uvedená jako první byla zmiňována nejčastěji. Odpovědi, které se vyskytly pouze jednou, většinou nejsou uvedeny.

Na dotazník do 11.4. odpovědělo 30 lidí, z toho 17 uvedlo řádné členství a 11 přispívající; 21 bylo callerů a 7 cuerů.

Problémy v současné praxi členů:

Očekávání členů vzhledem k asociaci:

Momentální problémy v SD a RD z pohledu členů asociace:

Řešení navrhovaná členy asociace:

Spolupráce s asociací:

Velká část dotázaných je ochotna pomáhat podle svých možností a schopností (většinou formou dlouhodobé či víkendové pomoci dle povahy problému). Někteří jsou ochotni pomoci začínajícím callerům a cuerům nebo vést semináře.

Ochota zúčastnit se diskuse:

Témata diskuse:

Závěry výzkumu

Hlavní požadavky na asociaci:

Hlavní problémy:

Závěry:

Tohoto průzkumu se zúčastnila téměř polovina členů, takže jeho výsledky je možno považovat za reprezentativní. Výsledky by měly sloužit jako podklad pro další práci asociace. Z celkového pohledu vyplývá, že členové mají zájem o dění v asociaci a jsou ochotni spolupracovat, budou-li požádáni.

Doporučení:

Dne 13.4.1998 zpracovali: Martina Häuserová, Tomáš Machalík


Zpět na stránku s dokumenty