Základní podmínky pro podporu akce ze strany CSCTA

Článek 1
Společná ustanovení

1.01.

Tento dokument se nazývá Základní podmínky pro podporu akce ze strany CSCTA (dále jen Podmínky).

1.02.

Podmínky platí v souladu se Stanovami Československé asociace callerů a učitelů, o.s. (zkratka CSCTA). Je-li některé ustanovení Podmínek v rozporu se Stanovami Československé asociace callerů a učitelů, o.s. (dále jen Stanovy), mají závaznou a určující platnost Stanovy.

1.03.

Podmínky určují základní body, podle kterých se povede jednání se zájemcem (klub, sdružení, ...) o udělení podpory CSCTA pro akci jím pořádanou.

1.04.

Konkrétní znění těchto bodů bude upřesněno ve smlouvě, kterou je nutno uzavřít pro každou takto podporovanou akci. Smlouva může být uzavřena na několik ročníků stejné akce.

1.05.

CSCTA udělá maximum pro to, aby žádný z následujících bodů nebyl ve smlouvě opomenut.

Článek 2
Body Podmínek

2.01.

Program akce
CSCTA má poradní hlas při sestavování programu akce a při obsazování účinkujících. Může zprostředkovat jednání s účinkujícími.

2.02.

Prostory akce
Počet hal, jejich velikost a akustika by měly odpovídat charakteru podporované akce. V každém případě by měla být zajištěna "tichá zóna" pro nocleh alespoň pro část účastníků.

2.03.

Sociální zázemí
Sociální zázemí by mělo být zajištěno v dostatečném množství a kvalitě vzhledem k počtu očekávaných účastníků.

2.04.

Stravování
Každá akce by měla mít zajištěn alespoň základní sortiment občerstvení, zejména možnost zakoupení nápojů v místě konání akce nebo v těsné blízkosti tanečních prostor.

Článek 3
Závěrečná ustanovení

3.01.

Tyto Podmínky jsou závazné pro Vedení CSCTA při uzavírání smluv s pořadateli akcí podporovaných CSCTA; současně slouží pořadatelům při orientaci v kritériích, která jsou podstatná při rozhodování o udělení podpory.

3.02.

Tyto Podmínky jsou platné a závazné od okamžiku přijetí Vedením CSCTA dne 15. září 2000.

Ing. Martina Häuserová
President CSCTA

Bc. Václav Honetschläger
Secretary CSCTA


Zpět na stránku s dokumenty